Planujesz budowę domu? Sprawdź jakie formalności musisz załatwić!

Własny dom to marzenie wielu osób. Realizacja marzeń i planów związanych z wybudowaniem domu nie należy jednak do najłatwiejszych. O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem tego przedsięwzięcia i jakie problemy mogą pojawić się w jego trakcie? Jakich formalności trzeba koniecznie dopełnić, by osiągnąć cel? Od czego zacząć budowę domu? Na te pytania odpowiadamy poniżej – zapraszamy do lektury!

Działka pod budowę domu, a formalności

Wybór odpowiedniego gruntu pod inwestycję to pierwszy i niezwykle ważny etap budowy domu i zamiany marzeń w rzeczywistość. Warto pamiętać, że nie każda działka nadaje się pod zabudowę – dom może stanąć wyłącznie na działce budowlanej. Informację co do konkretnego gruntu powinno się potwierdzić poprzez weryfikację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Określa on, czy na danym terenie dopuszczalna jest zabudowa jednorodzinna oraz jaka jest dopuszczalna powierzchnia zabudowy, linie i gabaryty budynków, a także inne szczególne warunki zabudowy terenu. Pewnym problemem może okazać się brak MPZP dla danej działki. W takim przypadku należy wystąpić do właściwych organów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pod warunkiem, że działka ta spełnia wymagania określone przepisami prawa. Może się okazać, iż osoba sprzedająca działkę dysponuje już decyzją o warunkach zabudowy i jedyną formalnością związaną z budową domu w takim wypadku jest przeniesienie decyzji na osobę dokonującą zakupu.

Przy okazji warto jest sprawdzić informacje o inwestycjach planowanych w bezpośrednim sąsiedztwie danej działki, aby wymarzony dom nie sąsiadował w niedalekiej przyszłości z obiektami burzącymi oczekiwaną ciszę i spokój. Informacje takie można sprawdzić między innymi na oficjalnej stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Powinno się również pamiętać o sprawdzeniu dostępności mediów, czyli opcji podłączenia kanalizacji, wody i gazu. Jest to informacja bardzo istotna, ponieważ może się okazać, że konieczne będzie wybudowanie własnej studni oraz zbiornika na nieczystości, co powinno się znaleźć w projekcie budowlanym. Brak kanalizacji deszczowej to kolejny aspekt, o którym koniecznie trzeba pamiętać. Właściwe odprowadzenie wody z sąsiednich budynków oraz drogi ma ogromne znaczenie – szczególnie podczas obfitych opadów, po których grunty mogą być zalewane.

Projekt budowy domu

Wybór odpowiedniego projektu architektoniczno-budowlanego to kolejny, bardzo ważny etap realizacji inwestycji. Można zlecić przygotowanie projektu indywidualnego domu jednorodzinnego, aby spełnić swoje wszystkie marzenia o idealnym domu – w tym przypadku można określić nie tylko wygląd samego budynku, ale też zagospodarowanie całej działki. Należy jednak pamiętać, że do budowy będzie potrzebny zarówno projekt budowlany, jak też projekt wykonawczy, uzupełniający oraz doprecyzowujący wszystkie szczegóły projektu budowlanego. Na budowie jest to podstawowy i niezbędny dokument, na którym opiera się wykonawca robót. Projekt indywidualny domu jednorodzinnego związany jest również z dużymi kosztami. Tańszą opcją będzie wybór gotowego projektu z katalogu.

W takim wypadku konieczne będzie tylko dopasowanie go do zakupionej działki i planu zagospodarowania przestrzeni. Działanie takie polega na umieszczeniu na aktualnej mapie projektu zagospodarowania działki informacji dotyczących układów istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz wszystkich elementów dotyczących zakupionej działki.

projekt domu

Dodatkowe pozwolenia

Jeśli działka, na której ma rozpocząć się budowa, znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, wtedy konieczne będzie uzyskanie stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Zezwolenie takie wydawane jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W przypadku, gdy budowa domu może w jakiś sposób wpłynąć np. na gospodarkę wodną w rejonie, konieczne jest natomiast uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Wszelkie pozwolenia wydawane przez organy administracji publicznej to dokumenty, na które trzeba czekać co najmniej 30 dni. Z tego względu zawsze powinno się zadbać o ich otrzymanie jeszcze przed zgłoszeniem budowy.

Zgłoszenie budowy domu – formalność, którą musisz załatwić

Niezbędną formalnością związaną z budową domu jest zgłoszenie budowy. Kompletną dokumentację związaną z chęcią zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy domu należy złożyć do Starostwa. Określa się wtedy rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Zgłoszenie powinno zawierać: – 4 egzemplarze projektu budowlanego z opiniami, pozwoleniami, uzgodnieniami oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami oraz zaświadczeniem dotyczącym osoby wykonującej projekt (powinna być członkiem właściwej izby samorządu); – oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane; – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana); Zgłoszenie takie powinno być dokonane przed rozpoczęciem robót budowlanych. Organ administracji może wnieść sprzeciw w kilku przypadkach – między innymi wtedy, kiedy budowa domu może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenie stanu środowiska, warunków zdrowotno-sanitarnych oraz wprowadzenie lub zwiększenie ograniczeń albo uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Jeśli przyszła budowa spełnia wszystkie wymagania oraz nie występują żadne zagrożenia, a także organ administracji nie wniesie sprzeciwu, wydawana jest tzw. „milcząca zgoda” i po upływie 21 od dnia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych projekt podlega ostemplowaniu. Co istotne, budowa musi zostać rozpoczęta w ciągu 3 lat od dnia jej zgłoszenia. W przeciwnym razie „milcząca zgoda” traci swoją moc i konieczne będzie zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy ponownie. Za rozpoczęcie robót uważane jest odpowiednie zgłoszenie do urzędu oraz wpis do dziennika budowy. Drugim sposobem na legalne rozpoczęcie budowy domu, oprócz zgłoszenia budowy domu, jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek taki również składany jest w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta i musi zawierać takie same dokumenty, jak w pierwszym przypadku.

Rozpoczęcie budowy domu

Etap rozpoczęcia budowy rozpoczyna się od momentu podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych (wytyczenie geodezyjne obiektów, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej). O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić właściwy organ, składając oświadczenie kierownika budowy, informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz (w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru.

Należy także pamiętać o umieszczeniu odpowiedniej tablicy informacyjnej dotyczącej budowy, zawierającą wszelkie niezbędne informacje. Jest to jeden z obowiązków kierownika budowy i warto dopilnować, by został on we właściwy sposób wykonany. Jeśli nie wiesz od czego zacząć budowę swojego wymarzonego domu – zdaj się na nas i nasze doświadczenie w tym zakresie. Dzięki współpracy z biurami architektonicznymi oraz wiedzy dotyczącej kwestii formalnych pomożemy Ci zrealizować marzenie o własnym, idealnym domu!

Ocena strony
Oceń artykuł
[Liczba ocen: 0 Średnia ocen: 0]